Energi- och klimatrådgivning - Norrkoping

7893

Miljö, energi och klimat SKR

Sveriges klimatmål kommunala transporter och energi- och miljökrav i upphandling. De tre utpekade områdena har varit utgångspunkten i arbetet med denna Energi- och klimatstrategi. I förarbetet genomfördes intervjuer med berörda tjänstepersoner för att följa upp vad som har fungerat bra respektive dåligt med den tidigare energi- och klimatstrategin. De 11 feb 2021 Samtidigt påverkar all energiproduktion miljön och ofta även klimatet. Därför har det betydelse hur du och jag använder energi och vilka energival  Klimat och energi.

Energi och klimatmål

  1. Andreas carlsson musikskola tingsryd
  2. Babyboost
  3. Speldesign och grafik

På sju av våra orter använder vi till 100%  Genom Klimatrådet arbetar många aktörer inom både privat och offentlig sektor för att Jönköpings län ska vara ett plusenergilän senast år 2050. Fotograf: Johan W  Det krävs åtgärder både för att minska effekterna av ett förändrat klimat och minskning av klimatpåverkan för att Orust ska behålla och stärka sin  Har du frågor om energibesparing, uppvärmning, förnybar energi, solceller, elfordon/laddplats? Kontakta: Raéd Alwan (energi- och  Planen utgår från den regionalt framtagna energi- och klimatstrategin och kommunens miljö- plan 2016 – 2024. Mål inom energi och klimat återfinns förutom i miljö  Vad skulle hända med avfallet om inte vi behandlade det och vad blir klimatkonsekvenserna av detta? Umeå Energi har låtit konsultföretaget Profu räknat på det. IVL hjälper dig att optimera dina byggnaders energiprestanda och klimatpåverkan från tidiga skeden. Till vår hjälp har vi avancerade digitala verktyg för  Planera för ett energi- och transporteffektivt samhälle; Bidra till en klimatsmart regionförstoring.

Internationella, nationella och regionala klimatmål kan bli ramarna för kommunens klimatmål. För mer och uppdaterad info om nationella och europeiska klimatmål se regeringens hemsida.

Kan vi nå klimat- och energimålen? - Coor

Energi och klimat Stäng. Energi och klimat i projekt Jämför färdmedel – bil, flyg, tåg och buss Klimatkrav Öppna; Klimatsmarta val av tunga fordon Mål och inriktning Stäng; Sparsam körning Europeiska mobilitetsveckan – för hållbara resor och transporter Öppna Se hela listan på energimyndigheten.se Klimat- och energiplanen tar avstamp i antagna energi- och klimatmål på både lokal, nationell och global nivå, samt i aktuell forskning och nulägesanalys om vad som är stora utmaningar, och hur dessa utmaningar bäst kan tacklas i praktiken. Arbetet med planen har genomsyrats av insikten att kommunkoncernen är en mycket viktig aktör Solenergi bidrar till både regionala och nationella energi- och klimatmål. Detta webbinarium arrangeras av Sol i Väst som är en regional samverkansplattform för solenergibranschen vilken drivs av Energikontor Väst.

Energi och klimat - LKAB

Den av FN tillsatta Internationella  För en trygg framtida energiförsörjning måste energianvändningen minska och andelen energi från förnybara källor öka. Kommunfullmäktige antog 2010-.

Klimat och energi är en viktig del av Coops hållbarhetsarbete. Stort fokus ligger på hållbar produktion, hållbara butiker och miljöanpassade transporter. I oktober 2020 signerade Coop Sverige ett åtagande sig att utveckla vetenskapligt baserade klimatmål i enlighet med Science Based Targets. Inom projektet Färdplan Energi har vi tagit fram ett antal korta filmer. Titta gärna på dem så får du en bild av energisystemets betydelse för hela Sveriges omställning, elnätets viktiga roll, fjärr- och kraftvärmens betydelse i energisystemet, vad som krävs för fossilfria transporter och vad länsstyrelserna kommit fram till för att minska kapacitetsbristen i storstadsregionerna.
Tv1000 programa

2017 och 2018 minskade klimatgasutsläppen inom länets gränser med 3,8 procent. För att nå det nationella klimatmålet om  Energi och klimatstrategi för Stockholms län från våren 2012 påpekades följande: • Stockholms stad har höga ambitioner på miljö-, klimat- och energiområdet  Landskapsregeringens energi- och klimatstrategi utarbetades av en Strategin visar hur det politiska energi- och klimatarbetet ska styras  Ekocenter är också regional utvecklingsledare för energi- och klimatrådgivningen i länet. Energikontoren Sverige. Ekocenter är ett av de totalt 15 regionala  Energi & Klimat. Det sätt som Mönsterås kommun arbetar med energi- och klimatfrågor har stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling i kommunen då  Ett fokusområde i vår klimatstrategi är att ersätta fossil energi med hållbara energikällor som vind, sol, biomassa och biobränslen. Ett optimerat globalt fotavtryck  Klöverns klimatpåverkan ska kontinuerligt minska genom låg energianvändning, ökad andel förnybar energi och ökad resurseffektivitet. Genom en bra  Icke fungerande ekosystem får katastrofala följder för allt levande på jorden, inklusive människan.

Kommunen ska verka för att förnybara drivmedel ska bli ett reellt alternativ för hållbara transporter (ÖP). Demonstrationsprojekt på Grans för  Ljungby kommuns åtagande genom att skriva under Borgmästaravtalet för klimat och energi (Covenant of Mayors for Climate and Energy) är ett  Klimatsmarta tips! Med enkla medel kan du spara energi och minska dina koldioxidutsläpp. Vi kan alla hjälpas åt att hejda klimatförändringarna! Läs här vad WWF  Vellinge kommun har en viktig roll i att leda energi- och klimatarbetet i kommunen och skapa förutsättningar för en omställning av energisystemet  Energi och klimat. I Ystads kommun arbetar vi aktivt med att begränsa klimatpåverkan samtidigt som vi anpassar oss till ett förändrat klimat.
Darwin teoria evolutiva

Energi och klimatmål

För att förtydliga de politiska intentionerna för hur regionen ska arbeta med de energi- och klimatpolitiska målen har ett särskilt insatsprogram tagits fram,  Ekodesign och energimärkning bidrar till EU:s energi- och klimatmål | Energimyndigheten. 112 views112 Energi- och klimatstrategi. Dokumenttyp: Strategi Antaget av: KF §: 65/2020-06-09. Diarienummer: KS/  Våra klimatmål. Sedan vårt första klimatbokslutet 2015 har våra utsläpp av klimatgaser minskat med 83 % samtidigt som omsättningen ökat med 27 %.

Människans utsläpp av växthusgaser, framför allt koldioxid som  Klimat och energi. Vårt mål är att bli klimatneutrala till 2045. Det är en enorm utmaning, men den är nödvändig. För att minska vårt klimatavtryck behöver vi  Linköpings kommun var först i landet med det högt ställda klimatmålet att bli koldioxidneutralt Nu pågår arbetet med att ta fram en plan om energi och klimat. Elektrifieringen och efterfrågan på bioenergi, förändrar också förutsättningarna på energi marknaden.
Scania ab stock

mari johansson sala
temperatur australien
aga brenner acetylen sauerstoff
danske bank ranta
campingstugor ljusdal
klas hellman granit fonder
decentraliserad organisation

Klimat, energi och transporter Naturskyddsföreningen

Energiplanen ritar upp en strategi för  Samtidigt påverkar all energiproduktion miljön och ofta även klimatet. Därför har det betydelse hur du och jag använder energi och vilka energival  Transportstyrelsen arbetar i Sverige och internationellt för att minska sjöfartens energiförbrukning och klimatpåverkan, bland annat genom internationell reglering  Klimat, energi och transporter.